Kalite Politikaları

KALİTE POLİTİKASI

Ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiş, toz boya veya eloksal kaplanmış alüminyum profil satışı yapan Altaş Alüminyum:

 • Üretimi müşterinin istediği zaman dilimi içerisinde, istediği şekilde ve miktarda yapabilen,
 • Yüksek verim, düşük fire ve sürekli iyileştirme çalışmalarına inanmış,
 • Rakiplerin saygı duyduğu, müşterilerin güvendiği, dış tedarikçilerin önemsediği ve çalışanların mutlu olduğu bir firma olmak
yönünde bir kalite politikası izlemektedir.

Yukarıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda TS EN ISO 9001:2015 standardında belirtilen formatta bir Yönetim Sistemi kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Prosedür ve talimatlarımız bu sistemin ana hatlarını içerir. Tüm çalışanların, Kalite Yönetim Sistemi’ne uyma konusunda gerekli bilinç ve disipline sahip olmalarını sağlamayı taahhüt ederiz.

Kalite Yönetim Sistemi, sürekli gözden geçirip, zaman içinde geliştirilmek üzere tasarlanmıştır. Tüm çalışanlar; gerek konulan hedeflere, gerekse bunlara ulaşmak için uygulanan yöntemlere yönelik öneri ve katkıları ile sistemin iyileştirilmesine destek olurlar.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKASI

ALTAŞ ALÜMİNYUM olarak, alüminyum ekstrüzyon sektöründe edindiğimiz kalite bilinci ve tecrübesi ışığında; çevrenin ve çalışan sağlığı & güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul eder, gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak adına Toplam Kalite Yönetimi anlayışımızın da bir paydaşı olarak tüm üretim ve destek süreçlerimizi aşağıdaki prensipler doğrultusunda yönetmeyi temel politikamız olarak benimseriz. Ayrıca bu politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve ilgili faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ilkesiyle çalışmayı taahhüt ederiz. Prensiplerimiz;

 • Küresel kaynakları etkin kullanmak
 • Tüm süreçlerde geri kazanımı gözetmek ve desteklemek
 • Tüm süreçlerde çevre ve İSG boyutlarını değerlendirerek olumsuz unsurların sürekli iyileştirme odaklı hedeflerle yönetimini sağlamak
 • Acil durum etkilerini azaltmak
 • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi bilgilendirip bilinçlendirerek çevre ve İSG konusunda duyarlılığı arttırmak
 • Yatırım planları ile Çevre ve İSG konusunda yapılan planlamalarda, etkilenecek tüm tarafları (çevre, halk, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler vs.) göz önünde bulundurmak
 • Çevre ve İSG konusundaki günceli takip eden, değişime açık, esnek bir şirket kültürü yerleştirmek
 • Çevre ve İSG konusundaki yasal yükümlülükleri, diğer şartları, müşteri taleplerini eksiksiz yerine getirmek, ilgili yasaların güncelliğini takip etmek ve bunların da ötesinde global değerlere uygun çalışmak
 • Kuruluşumuzun Çevre ve İSG konusundaki performansı ve ilgili yenilikleri tüm paydaşlarımıza, uygun yöntemlerle iletmektir.

KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Altaş Alüminyum’un tüm çalışanları “Etik Davranış Kuralları”na uymakla yükümlüdürler. Ayrıca tüm paydaşlardan iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm prensiplere uymaları beklenir. “Etik Davranış Kuralları”nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır. Bununla birlikte; aşağıda Altaş Alüminyum’un tüm paydaşlar ile ilgili ilişkileri tanımlanmıştır:

 1. ÇALIŞAN İLE İLİŞKİLER

  Altaş Alüminyum, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. Bu bağlamda çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir:

  • İşe alımlarda liyakate dayalı seçim yapmak ve dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlamak
  • Şirketimizi geleceğe taşıyacak nitelikli çalışanları bünyemize kazandırmak
  • Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami faydalanmak
  • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlamak
  • Üstler, dirsek temasında çalışanlar ya da astlar arasında mobbing uygulanmasını önlemek ve mobbing uygulandığının ispatı halinde hukuki süreci başlatmak
  • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ile başarıyı ödüllendirmek
  • Kariyer imkânı ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak şirkete olan bağlılığını artırmak, çalışma barışını ve sürekliliği sağlamak
  • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve her türlü iş güvenliği tedbirlerinin alındığı, güvenli çalışma koşulları sağlamak
  • İş birliği ve dayanışmanın önemli bir unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden çalışma ortamını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak
  • İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmemek
  • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon artırıcı tedbirler almak
  • Çalışanlarla ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu (KVKK)’na uygun olarak çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak
  • İnsan haklarına saygılı olmak
  • Resmi makamlar tarafından onaylanan eğitim ve çıraklık programları haricinde 18 yaşından küçükleri çalıştırmamak, bununla ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak ve çocuk işçi çalıştıran dış paydaşlarla çalışma ilişkisi kurmamak
 2. DEVLET İLE İLİŞKİLER

  Altaş Aluminyum, faaliyetlerini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetir, kayıt altına alır ve gerektiğinde raporlar.

 3. MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLER

  Altaş Alüminyum’un müşteri ile ilişkileri aşağıdaki temek prensiplere dayanmaktadır:

  • Müşteriler için değer kaynağı olmak, müşteri özel istek ve gereksinimlerini müşteri ile karşılıklı mutabakata varılmış şekliyle, en uygun düzeyde ve zamanında karşılamak
  • Kaliteli ürün ve hizmet sağlamak
  • Müşterilerle iletişimi açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yapmak
  • Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak
  • Satış ve sonrası süreçte müşteri memnuniyetini artırmak
  • Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek
  • Müşteri ile karşılıklı talep edilen gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak
 4. TEDARİKÇİ İLE İLİŞKİLER

  Altaş Alüminyum’un tedarikçi ile ilişkileri aşağıdaki temel prensiplere dayanmaktadır:

  • Tedarikçilerle iş ilişkilerinde karşılıklı değer kaynağı olmak
  • Tedarikçilerle iletişimi açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yapmak
  • Tedarikçiler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak
  • Tedarikçi ile karşılıklı talep edilen gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak
 5. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

  Altaş Alüminyum’un belirlemiş olduğu ve tüm çalışanların uyması gereken etik davranış kuralları aşağıdaki gibidir:

  • Tüm faaliyetleri yasalara uygun yapmak
  • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek
  • Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlama amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak
  • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek
  • Diğer çalışanları rahatsız edecek veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak
  • Şirkete ait mali ve ticari sırların, personel bilgilerinin, üçüncü taraflarla yapılmış anlaşmaların gizli olduğu bilincine göre hareket etmek ve buna aykırı bir şekilde davranmamak
  • Şirketteki çalışma nedeniyle haiz olduğu bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak
  • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu olan İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri için konulan kural ve talimatlara uygun hareket etmek ve gerekli önlemleri almak
  • Firma ve/veya diğer çalışanlar için tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi iş yerinde bulundurmamak
  • Uydurma bilgi yaymamak (olmayan bir veri veya sonucu varmış gibi sunmamak)
  • Yanıltıcı bilgi paylaşmamak (bir veri veya soncu çarpıtarak, gizleyerek ya da değişiklik yaparak beyanda bulunmamak)
  • Şirket kaynaklarını aşağıdaki etik kurallar çerçevesinde kullanmak:
   • Şirket kaynaklarını kötüye kullanmamak ve suiistimal etmemek
   • Şirket kaynaklarını şahsi ihtiyaçlar ya da üçüncü kişilerin şahsi ihtiyaçları için kullanmamak
  • Sosyal medyayı aşağıdaki etik kurallar çerçevesinde kullanmak:
   • Altaş Alüminyum tarafından yetkilendirilen kişiler haricinde, hiçbir şekilde sosyal medya mecralarında Altaş Alüminyum adına paylaşımda bulunmamak
   • Şirket kaynakları kullanılarak dahi olsa çalışanların yapmış olduğu kişisel paylaşımlardan, personelin kendisi hariç herhangi bir başka kişi ya da şirketi sorumlu tutmamak
   • Çalışma ortamındaki huzuru ve/ veya çalışanlar arasındaki ilişkiyi bozacak ya da kişilik haklarına suiistimal edecek bir şekilde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar yapmamak
  1. 5.1.HEDİYE ALMAK VE VERMEK

   Altaş Alüminyum ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde esas alınan kurallar aşağıdaki gibidir:

   • Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek
   • Maddi karşılığı 200 ₺ ve üzerinde olan ve şirket çalışanlarına verilen hatıra, promosyon ve hediyeleri Altaş Alüminyum envanterine kaydedilmek üzere Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmek
   • Tedarikçilerden, müşterilerden veya üçüncü kişilerden menfaat karşılığı teklif edilecek hiçbir teklif kabul etmemek

   *** Şirketi temsilen ve Yönetim Kurulu ya da Yönetim Kurulu Temsilcisi tarafından karar verilerek alınan, menfaat gütmeyen, çalışan veya diğer paydaşlara takdim edilen hediye, ödül gibi durumlar 200 ₺ kuralından muaftır.

 6. DİSİPLİN UYGULAMASI

  Disiplin Kurulu, Altaş Alüminyum tarafından atama yazısı ile atanan Disiplin Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

  Yukarıda bahsi geçen kurallar ile ilgili uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili çalışanlar Disiplin Kurulu’na sevk edilecektir. Tespit edilen uygunsuz durumların daha iyi değerlendirilmesi, disiplin uygulamalarının devreye alınması ve uygulamalarda paralellik sağlanması için Disiplin Kurulu görev yapacaktır.

  Yukarıda bahsi geçen kurallarının ihlali sonrasında uygulanacak disiplin cezaları aşağıdaki gibidir:

  • Kasıtlı olarak yapıldığı tespit edilen bir suiistimal söz konusu ise iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarma ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma
  • Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik ve/veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı verme